شرکت تونیر - توسعه نیکان رعد
1394/8/24

 

photo_2016-12-13_15-21-21.jpg

محل صحیح قرارگیری ارستر و میزان کابل کشی کمتر از 50 سانتی متر (قبل و بعد ارستر)

photo_2016-12-13_15-21-34.jpg 

(محل صحیح قرارگیری فیوز قبل ارستر و میزان کابل کشی کمتر از 50 سانتی متر (قبل و بعد ارستر 

photo_2016-12-13_15-21-38.jpg 

چهار حالت از تابلوهای توزیع 

 

با توجه به موقعیت شینه های فاز و ورودی کابل اصلی ، محل نصب ارستر را مشخص می نماییم.

 photo_2016-12-13_15-21-41.jpg

 مطابق استاندارد IEC61643-12 نباید لوپ در مسیر کابلی ارستر بوجود بیاید، بنابراین صحیح بستن ارستر پیشنهاد می گردد.

 photo_2016-12-13_15-21-45.jpg

 

 ترتیب و انتخاب صحیح موقعیت نصب ارستر و فیوز در حذف لوپ های کابلی و همچنین رعایت طول مسیر کابل کشی تاثیرگذار است.